Noi Credem

Noi Credem În

Divinitatea lui Hristos

Isus este Dumnezeu Întrupat (Ioan 8:58 coroborat cu Exod 3:14). Vedeţi de asemenea Ioan 1:1,14; 10:30-33; 20:28; Coloseni 2:9; Filipeni 2:5-8; Evrei 1:8 Ioan 8:24, “De aceea v-am spus că veţi muri în păcatele voastre; căci, dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre.” Isus este Cel în care trebuie să ne punem credinţa Nu este destul numai să ai credinţă. Credinţa este validă dacă ţi-o pui în cine trebuie. Trebuie să crezi în persoana corectă. Doctrina Divinităţii lui Hristos include: Trinitatea – Există un singur Dumnezeu manifestat în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Acestea sunt coeterne și de aceeași natură. Monoteismul – Există numai un singur Dumnezeu (Isaia 43:10; 44:6,8; 45:5,14,18,21,22; 46:9; 47:8. Uniunea hipostatică – Isus este atât om, cât și Dumnezeu. Sucienţa sacriciului lui Hristos – Sacriciul lui Hristos este sucient pentru plata păcatelor lumii și numai prin intermediul acestui sacriciu cineva poate mântuit. Ca Dumnezeu – Numai un sacriciu perfect înaintea lui Dumnezeu ne poate curăţa de păcatele noastre. De aceea Isus, care este Dumnezeu întrupat, a murit pentru noi. El a trebuit să moară pentru păcatele lumii (1 Ioan 2:2). Numai Dumnezeu poate face acest lucru Ca om – Isus trebuie să e om ca să se poată constitui în jertfă pentru omenire. Ca om El poate să e mijlocitor între Dumnezeu și om (1 Timotei 2:5).

Mântuirea prin har

“Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. (Efeseni 2:8-9). „Voi, care voiţi să ţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi despărţit de Hristos; aţi căzut din har” (Galateni 5:4) Acest verset și contextul său învaţă cu limpezime că dacă crezi că ești mântuit prin credinţă și prin fapte, atunci nu ești mântuit deloc. Aceasta este o eroare întâlnită la multe culte eretice. Pentru că au un Isus fals, ele au și o falsă doctrină a mântuirii. (Citește Romani 3-5 și Galateni 3-5). Nu poţi adăuga nimic la lucrarea lui Dumnezeu. Galateni 2:21 spune: „Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.” „Căci nimeni nu va socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoștinţa deplină a păcatului.” (Romani 3:20) „pe când, celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credinţa pe care o are el, îi este socotită ca neprihănire.” (Romani 4:5) „Atunci oare Legea este împotriva făgăduinţelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Dacă s-ar dat o Lege care să poată da viaţa, într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege.” (Galateni 3:21)

Învierea lui Hristos

„Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, și zadarnică este și credinţa voastră.” (1 Corinteni 15:14) . „Și dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre” (1 Corinteni 15:17) A nega învierea zică înseamnă a nega că jertfa lui Isus a fost primită de Dumnezeu Tatăl. Ar însemna că Isus a fost pătat și că ar trebuit să rămână în mormânt. Însă, El nu a rămas acolo, pentru că sacriciul Său a fost unul perfect. Acest verset armă clar că dacă crezi că Isus nu a înviat din morţi (în același trup în care a murit — Ioan 2:19-21), atunci credinţa ta este inutilă.

Evanghelia

„Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să e anatema! Cum am mai spus, o spun și acum: dacă vă propovăduiește cineva o Evanghelie, deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să e anatema!” (Galateni 1:8,9) Versetele 8 și 9 aici în Galateni prezintă o armaţie prin care trebuie să crezi în evanghelie. Mesajul evangheliei, care în întregul său declară că Isus este Dumnezeu întrupat, care a murit pentru păcatele noastre, a înviat din morţi și a dat gratuit darul vieţii eterne celor care cred. Mai mult, prezentarea corectă a evangheliei ar imposibilă fără a declara că Isus este Dumnezeu întrupat – Ioan 1:1,14; 10:30-33; 20:28; Coloseni 2:9; Filipeni 2:5-8; Evrei 1:8. 1 Corinteni 15:1-4 denește evanghelia: „Vă fac cunoscut, fraţilor Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas, și prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi așa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut. V-am învăţat înainte de toate, așa cum am primit și eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi” În cadrul acestor versete găsim doctrinele esenţiale: Hristos este Dumnezeu întrupat (Ioan 1:1,14; 10:30-33; 20:28; Coloseni 2:9); Mântuirea este primită prin credinţă (Ioan 1:12; Romani 10:9-10), prin urmare este prin har; iar Învierea este menţionată în versetul 4. Așadar, acest mesaj al evangheliei automat include esenţialele.

Monoteismul

Există un singur Dumnezeu (Exodul 20:3; Isaia 43:10; 44:6,8) „Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor, și să nu le slujești; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, și Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc și păzesc poruncile Mele.” (Exodul 20:3-6)

De asemenea mai credem:

Isus este singura cale spre mântuire. „Isus i-a zis: “Eu sunt calea, adevărul și viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6) Isus a declarat că el este singura cale de acces către Dumnezeu Tatăl. A nega acest lucru înseamnă a nega ceea ce a spus Isus.

Nașterea lui Isus din fecioară

“Iată, fecioara va însărcinată, va naște un u, și-i vor pune numele Emanuel”,care, tălmăcit, înseamnă: “Dumnezeu este cu noi”.(Matei 1:23) Fără nașterea din fecioară, nu putem da formă doctrinei întrupării lui Isus, ca ind Dumnezeu Întrupat. Ar riscant să nu credem acest lucru, conform spuselor lui Isus în Ioan 8:24, unde El armă “De aceea v-am spus că veţi muri în păcatele voastre; căci, dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre.”

Doctrina Trinităţii

Matei 28:19 „Duceţi-vă și faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.” (vezi, de asemenea, Matei 3:16-17; 1 Corinteni 12:4-6; 2 Corinteni 13:14; Efeseni 4:4-6.) Aceasta doctrină nu este reprezentată de nici un verset, deși se face deseori aluzie la ea. La doctrina Trinităţii se ajunge în mod sistematic prin studierea Scripturii în totalitatea ei. Doctrina Trinităţii este, totuși, reprezentarea adecvată a revelaţiei Scripturii în ceea ce privește natura lui Dumnezeu. În acelasi timp excludem denumirea de ”sfânta treime” care nu este biblică.